مشاهده مقالات برچسب زده شده 'mx رکورد'

  اتصال ایمیل به هاست و سرور دیگر

به صورت کلی زمانی که سرویس هاست از سمت همراه ساپورت خریداری می شود به همراه آن سرویس ایمیل بر روی...

 اتصال ایمیل به هاست و سرور دیگر

به صورت کلی زمانی که سرویس هاست از سمت سرورپارس خریداری می شود به همراه آن سرویس ایمیل بر روی...